Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đi thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà rồng)

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đi thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà rồng)

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đi thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà rồng) trong chương trình bồi dưỡng bổ sung, hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị

arrow_upward