Đào tạo đại học

Trường Đại học An ninh nhân dân dự họp Hội đồng rà soát chương trình thuộc lĩnh vực nghiệp vụ an ninh

Thc hin Kế hoch s 42/KH-BCA-X02 ngày 18/2/2020 ca B Công an về rà soát chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong CAND, chiu ngày 29/10/2020, ti Hc vin An ninh nhân dân, Hi đồng rà soát chương trình thuc lĩnh vc nghip vụ an ninh1đã t chc họp xem xét các phương án về cơ cấu ngành đào tạo thuc lĩnh vc an ninh.

Đng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy – Hiu trưởng Trường Đi hc An ninh nhân dân dn đầu Đoàn công tác của Trường d hp gm đng chí Đi tá, PGS, TS Võ Hng Công – Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị: Phòng Qun lý đào to và Bồi dưỡng nâng cao, Khoa Nghip vụ cơ bản, Khoa Qun lý nhà nước v an ninh, Khoa An ninh xã hi. Trong cuc hp, Hi đng đã nghe báo cáo đ xuất các phương án do Ban Thư ký tng hp trình bày; tho lun các vn đ liên quan đến các ngành đào tạo trình đ trung cp, đi hc, thc sĩ, tiến sĩ ca Hc vin An ninh nhân dân, Trường Đi học An ninh nhân dân, Trường Cao đng An ninh nhân dân đm bo phù hp vi định hướng của Ban Thường v Đng ủy Công an Trung ương, phù hợp vi thc tin b trí công tác ca Ngành.

Đng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy – Hiu trưởng Trường Đi hc An ninh nhân dân  phát biểu trong cuộc họp   

Đây là những ni dung hết sc quan trọng, là cơ sở đ xây dng khung chương trình đào tạo nhóm ngành nghip v an ninh theo tinh thn Ngh quyết 17 ca Đng ủy Công an Trung ương, Chỉ th 13 ca Bộ trưởng B Công an v đi mi căn bn, toàn din giáo dục đào tạo; đáp ng yêu cu công nghip hóa, hin đi hóa đất nước trong điu kin kinh tế thị trường định hướng xã hi chủ nghĩa, hướng đến xây dng lực lượng Công an nhân dân cách mng, chính quy, tinh nhu, từng bước hin đi.    


Đại biểu tham dự của cuộc họp Hi đồng rà soát chương trình thuc lĩnh vc nghip vụ an ninh

Lập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyếnTin, Ảnh: P3

Lập tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến_____________________

 1 Hi đng do Giám đc Hc vin An ninh nhân dân làm ch tch và các thành viên là Hiệu trưởng Trường Đi học An ninh nhân dân, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân; Ban thư ký gồm có Trưởng Phòng Qun lý đào to và Bồi dưỡng nâng cao các trường ging dy nghip v an ninh.

arrow_upward