Cách mạng 4.0

Vận dụng Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị trong công tác giáo dục đào tạo tại Trường Đại học An ninh nhân dân

I. Đặt vấn đề

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là Cuộc cách mạng 4.0) đã mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân, đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước trong đó có yêu cầu của việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để có thể nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia Cuộc cách mạng 4.0.

Để làm được việc đó thì một trong những yêu cầu cấp bách nhất đó là phải đào tạo cho được một nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu mới, đặc biệt là yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự và an toàn xã hội (TTATXH) các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND) mà tiêu biểu là đấu tranh với tội phạm an ninh mạng.


Hình minh họa: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Ảnh từ Internet)


II. Một số chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác của lực lượng CAND chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức

- Nâng cao nhận thức về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng 4.0 với các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành, bảo đảm quốc phòng, an ninh của quốc gia.

- Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực công tác của Ngành, thúc đẩy chuyển đổi số tiến tới quản lý số, xây dựng các hệ thống quản lý thông minh, các hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử.

- Ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong các lĩnh vực công tác của Ngành; có trách nhiệm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, chủ động tham gia vào Cuộc cách mạng 4.0 theo định hướng và chiến lược quốc gia.

2. Hoàn thiện thể chế pháp luật

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và các quy phạm văn bản pháp luật do Bộ Công an ban hành có liên quan đến công tác bảo vệ ANQG, TTATXH các hoạt động đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

- Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc hoàn thiện các thể chế pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu gắn với yêu cầu của việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu nhưng phải đúng các quy định và thông lệ của quốc tế, phù hợp với Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong nước và làm tốt công tác phòng và chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm công nghệ cao và tội phạm an ninh mạng. Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước đối với các nội dung có liên quan đến lĩnh vực công tác của Ngành CAND để Việt Nam có thể tham gia vào các khuôn khổ pháp lý khu vực và toàn cầu để phát triển kinh tế số.

- Xây dựng cơ chế quản lý của Ngành cho phù hợp với thời đại số.

- Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực của xã hội để đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong CAND.

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu áp dụng Cuộc Cách mạng 4.0 trong CAND.

3. Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

- Sắp xếp, tổ chức và cơ cấu lại hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ trong CAND; xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo của CAND, tập trung vào các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng 4.0; tăng cường đầu tư nguồn lực và cơ sở vật chất cho các học viện, trường CAND để có thể đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

- Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với các trung tâm đổi mới sáng tạo của CAND; tập trung có trọng tâm, trọng điểm phát triển các học viện, trường CAND theo hướng lấy công tác của Ngành làm trung tâm, các học viện, trường CAND là chủ thể nghiên cứu mạnh.


Hình minh họa: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Ảnh từ Internet)

III. Một svấn đề đặt ra cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Trường Đại học An ninh Nhân dân nói riêng

Một là, tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong CAND theo tinh thần của Nghị quyết số 17/NQ-ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy CATW và Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT) trong CAND, trong đó đặc biệt chú ý đến đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; lấy yêu cầu trong thực tế công tác của lực lượng CAND làm thước đo cho chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo trong CAND.

Hai là, rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo trong CAND theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; rà soát, nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung danh mục các ngành và chuyên ngành đào tạo trong CAND cho phù hợp.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong CAND, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bốn là, nghiên cứu xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, các khóa học, khóa tập huấn, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên sâu để đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công tác số của lực lượng CAND trong điều kiện và tình hình mới.

Năm là, thực hiện theo lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho toàn lực lượng CAND.

Sáu là, xây dựng và ban hành các chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học theo hướng tiếp cận chuẩn của quốc gia và quốc tế, đặt biệt có thể nghiên cứu để xây dựng và ban hành các chuẩn đầu ra tin học khác về an toàn thông tin và bảo mật an ninh mạng.

Bảy là, tăng cường ngân sách nhà nước và ưu tiên các nguồn lực để đầu tư cho GDĐT trong CAND theo hướng tập trung phát triển ưu tiên cho công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng; tổ chức nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ KHCN có liên quan tới công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Tám là, tăng cường các chính sách hội nhập và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực GDĐT của lực lượng CAND, đặc biệt chú trọng các nội dung hợp tác trên lĩnh vực khoa học, công nghệ số; tăng cường đầu tư đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBGV các học viện, trường CAND trên các lĩnh vực có liên quan.

Chín là, chú trọng xây dựng đội ngũ, chuẩn hoá và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và CBGV các học viện, trường CAND đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng 4.0.

                                                                                       TRẦN TRUNG HIẾU (Khoa K10)

arrow_upward